M

Maidenspeech

De eerste toespraak van een Kamerlid tijdens een debat in de vergaderzaal van de Kamer.

Medewetgever

De Tweede Kamer maakt samen met de regering en de Eerste Kamer wetten.

Miljoenennota

De miljoenennota is een korte uitleg van de rijksbegroting, met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van de economie en de overheidsfinanciën.

Minister

Iemand die lid is van de regering en leiding geeft aan een ministerie.

Minister zonder portefeuille

Iemand die lid is van de regering, maar niet is belast met de leiding van een ministerie.

Minister-president

De minister die de vergaderingen van de ministerraad voorzit en in de praktijk de leider van het kabinet is. Een andere naam voor minister-president is premier.

Ministerie

Het kantoor van een minister en staatssecretaris. Hier werken ook veel mensen die helpen om plannen te maken en deze plannen uit te voeren. De mensen die op een ministerie werken heten ambtenaren.

Ministeriële verantwoordelijkheid

De regel dat ministers (en staatssecretarissen) zich moeten verantwoorden aan het parlement voor het uitvoeren van hun taken, voor het handelen van hun ambtenaren en voor het optreden van koning Willem-Alexander.

Ministerraad

De vergadering van alle ministers die iedere vrijdag plaatsvindt.

Motie

Een uitspraak van Eerste of Tweede Kamer om aan te geven dat een onderwerp belangrijk is of met een oproep aan de regering om actie te ondernemen.

Motie van wantrouwen

Bij een motie van wantrouwen hebben Kamerleden geen vertrouwen meer in de minister, bijvoorbeeld omdat hij een grote fout heeft gemaakt. Als zo’n motie wordt aangenomen, moet de minister opstappen.